ความหมายของน้ำเค็ม 

            ความหมายของแหล่งน้ำเค็ม แหล่งน้ำเค็ม หมายถึง แหล่งน้ำที่มีความเค็มมากกว่า 30 % ได้แก่ ทะเลและมหาสมุทร ค่าความเค็มเฉลี่ยของมหาสมุทรทั้งหมด คือ 34.72 %o วิชาที่เกี่ยวข้อง คือ Oceanography หรือ สมุทรศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยน้ำเค็ม (Salt water) หรือ วิชาที่ว่าด้วยศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับห้วงมหาสมุทร ศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ สมุทรศาสตร์สกายะ สมุทรศาสตร์เคมี สมุทรศาสตร์ธรณี และสมุทรศาสตร์ชีวภาพ -สมุทรศาสตร์สกายะ (Physical oceanography) เป็นการศึกษาขบวนการทางกายภาพต่างๆ เช่น กระแสน้ำ คลื่นในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของระดับอุณหภูมิในบริเวณต่างๆของมหาสมุทร เป็นต้น -สมุทรศาสตร์เคมี(Chemical oceanography) เป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้องค์ประกอบทางเคมีของมหาสมุทรเปลี่ยนไป เป็นต้น -สมุทรศาสตร์ธรณี (Geological oceanography) เป็นการศึกษาจุดกำเนิดของพื้นก้นสมุทรโครงสร้างและชั้นดินตะกอนและพื้นของท้องมหาสมุทร เป็นต้น - สมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Biological oceanography) เป็นการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร รูปร่าง การแพร่กระจาย ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นต้น